Projekt UE

Qlka Cafe Agnieszka Bieńkowska informuje o realizacji projektu nr RPMA.08.03.01-14-e238/20, pt. Wsparcie w opiece nad dziećmi do lat 3 w żłobku Qlka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej (w latach 2021-22) 25 osób(22K,3M) sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałym na obszarze woj. mazowieckiego, 20 osób (17K,3M) pracujących, w tym np. powracającym na rynek pracy po przerwie zw. z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim oraz 5 osób (5K) niepracujących, w tym na urlopach wychowawczych. Działania zaplanowane w projekcie doprowadzą do utworzenia żłobka na 25 miejsc w Warszawie w dzielnicy Żoliborz.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2022, w tym opieka na dziećmi w wieku do lat 3 rozpocznie się najwcześniej od 1 grudnia 2021 r.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 18-19.11.2021. Zasady rekrutacji są określone w Regulaminie Projektu. Regulamin Projektu i zasady udziału w projekcie oraz wszelkie niezbędne informacje są upublicznione dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie w poniższych dokumentach.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy: zlobekqlka2@gmail.com lub pod numerem 575.901.061.

 

To Top